top of page

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘEHLED 

LEGISLATIVA

INFORMACE PLYNÁRENSTVÍ

KONTROLA ZAŘÍZENÍ

- provádí se min. 1 x ročně (kromě roku, kdy se provádí Provozní revize)

- provádí pověřený pracovník (může provést také revizní technik) se zápisem do provozního deníku

VÝCHOZÍ REVIZE

- zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu

- provádí revizní technik

- součástí revize je vyhotovení revizní zprávy

 

PROVOZNÍ REVIZE

- provádí se min. 1 x za 3 roky

nebo:

  * po skončení zkušebního provozu

  * po generální opravě zařízení

  * po zásazích ovlivňující bezpečnost a        spolehlivost provozu

  * po nuceném odstavení zařízení z provozu

  * odstavení zařízení z provozu na více než 6  měsíců

- provádí revizní technik

- součástí revize je vyhotovení revizní zprávy

MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD

- zpracuje provozovatel zařízení nejpozději

do 1 měsíce od zahájení provozu

- stanovuje se způsob obsluhy (trvalá/dočasná), potřebný počet pracovníků, termíny a způsoby kontrol a zkoušek atd.

 

LHŮTY ČIŠTĚNÍ A KONTROL SPALINOVÉ CESTY

Pro spotřebiče na plynná paliva do i nad 50 kW

- provádí se min. 1x ročně, u kondenzační kotlů min. 1x za 2 roky

- provádí osoba oprávněná - kominík

LEGISLATIVA

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce
v souvislosti s provozem vyhrazených technický zařízeních
.

- účinnost od 1.7.2022

 

191/2022 Sb. - NV o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích

na zajištění jejich bezpečnosti

- účinnost od 1.7.2022

34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 

458/2000 Sb. – Energetický zákon

183/2006 Sb. - Stavební zákon

- předpokládaná účinnost novely
č. 283/2021 Sb. od 07/2023

NORMY A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY

ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách < 5 bar
 

ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 73 4201 - Komín a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 703 01 - Průmyslové plynovody

TPG 934 01 - Plynoměry: umisťování, připojování a provoz

INFORMACE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ DOZOR

- Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí.

Na osobu provádějící dozor jsou kladeny požadavky na vzdělání a délku praxe. Dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.

- V případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím - osobou autorizovanou!

 

AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

- Autorský dozor je dohledem projektanta nad postupem další přípravy jako je projektová dokumentace pro provedení stavby i nad prováděním stavby.

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

- Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik/stavitel, vždy v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro které jim byla autorizace udělena.

 

bottom of page